Beskyt dig selv

Baggrund

Rockerloven

Nyheder

Debatforum

Hvem er 1984.dk

Kontakt 1984.dkRockerloven

Ny lov skal give myndighederne ret til aflytte datatrafik og hacke sig ind i pc'ere


Justitsminister Lene Espersen fremlagde den 23. april 2003 et nyt lovforslag - L218 - om begrænsning i individers og selskabers retssikkerhed og særligt rettet mod den organiserede kriminalitet i Danmark, især rockergrupperne. Forslaget er ved at blive behandlet i Folketinget..

Selv kalder justitsministeren det for "Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet)."

Følgende er et uddrag ministerens forlæggelsestale:
"Der foreslås for det sjette også en ændring af bestemmelsen i retsplejelovens § 788 om efterfølgende underretning i sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden mv., således at adgangen til at undlade eller udsætte underretning om et sådant indgreb udvides. Ændringen sigter navnlig mod efterforskningen i organiserede kriminelle miljøer, hvor kriminaliteten begås af personer, der har tæt kontakt, og hvor efterfølgende underretning om et indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. derfor i mange tilfælde vil afsløre en anden igangværende efterforskning.

Endelig foreslås for det syvende en udvidelse af adgangen til "aflytte" internetkommunikation mv. Den organiserede kriminalitet forberedes i stigende omfang ved brug af computere, og det er blevet stadig mere udbredt at anvende kryptering i de kriminelle miljøer, således at politiet ikke har mulighed for "aflytning". Ved dataaflæsning får politiet bl.a. mulighed for at læse elektroniske meddelelser, som sendes fra en mistænkt via en computer, før der sker kryptering. Dataaflæsning kan f.eks. ske ved anvendelse af "snifferprogrammer". Efter de gældende regler kan dataaflæsning kun anvendes ved efterforskning af meget få forbrydelser, herunder terrorforbrydelser. Det foreslås at ændre reglerne, så der bliver adgang til at foretage dataaflæsning i alle sager om lovovertrædelser, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, i sager om forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder) samt i sager om tyveri af grov beskaffenhed eller skattesvig, momssvig og indsmugling af særlig grov karakter."


Ministeren foreslår her i forslag (for det sjette) - med lidt mere forståelige ord - at myndighederne får ret til aflytte kommunikation mellem pc'ere - uden at fortælle de berørte parter at dette sker.

Og endelige foreslår ministeren (for det syvende) at give myndighederne ret til at hacke sig ind i pc'ere og hente de dokumenter og andre data, de ønsker at få fat i.

Der er i det sidste forslag tale om et helt usædvanligt indgreb i den personlige frihed - myndighederne får ret til at kigge i alt hvad der gemmes på en pc'er: private dagbøger og noter, kærlighedsbreve og udkast til kontrakter, tekniske beskrivelser m.v.

Traditionelt har politiet - i alvorlige sager - kunnet få en dommerkendelse som gav lov til at aflytte samtaler med andre personer. Hvis denne lov vedtages kan politiet komme ind og snage i en persons inderste tanker og synspunkter - som slet ikke er tænkt til at skulle deles med andre. Og dette kan endda ske uden at den berørte person overhovedet underrettes om at dette sker.

Mange moderne pc'ere er udstyret med et videokamera og med mikrofon og højtalere - de nye lov vil kunne udnyttes til virkeliggøre George Orwell's vildeste mareridt - med overvågning via kamera, mikrofon og af tekst som indtastes på tastaturet..

Vi er i fuld gang med at afskaffe borgerlige frihedsrettigheder, herunder retten til et privatliv, der er central for demokratiske samfund. Dermed er vi i Danmark selv ved at gennemføre et alvorligt angreb på det demokrati, som terrororganisationerne ønsker afskaffet og kriminelle kun har foragt til overs for.

Det bliver med disse metoder muligt at efterforske sager om blandt andet skatte- og moms-unddragelse, smugleri og tyveri. Dette sker politisk under dække af at være rettet mod organiseret kriminalitet, men vil reelt åbne for vidtstrakt brug af overvågning af borgerne.

Den lovhjemmel som myndigheder kan udnytte til denne overvågning, vil også kunne benyttes til andre formål som industrispionage, og give private mulighed for at snage i og ændre folks private elektroniske breve og til at aflure kreditkortnumre og pinkoder. Det vil ikke være til at se, hvem der kigger en over skulderen, politiet, konkurrenten eller din rival. Manglen på sikkerhed på nettet vil være med til at øge frygten for andres misbrug. Dermed kan borgerne miste tilliden til digital forvaltning og e-handel.

Der er behov for en ordentlig offentlig diskussion af denne lovændring - og at det nye lovforslag ikke bare hastes igennem her før sommerferien. Der må afsættes mere tid til en offentlig debat af de store ændringer, som dette lovforslag lægger op til.

Og hvis ikke vi kan få ændret lovforslaget, må vi hjælpe offentligheden med at beskytte sig mod myndigheder - og alle de andre, som vil kunne benytte de samme smutveje, til at komme ind i dine inderste gemmer på pc'eren.


Kontakt 1984.dk
1 9 8 4 . d k

Rockerloven i Folketinget
Hvad mener partierne?